In het formulier zijn velden niet ingevuld, die verplicht zijn.

Privacy statement

Woonsquare BV, gevestigd aan de Europalaan 24 te Rijen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De Functionaris Gegevensbescherming van Woonsquare is te bereiken via avg@woonsquare.nl, www.woonsquare.nl, 0161-244800 of Europalaan 24 te Rijen.

Wij vinden het erg belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit geldt uiteraard voor de gegevens die u aangeeft bij het plaatsen van een order of het invullen van een (online) formulier, maar ook voor de gegevens die u achterlaat door gebruik te maken van onze websites. Dit doen we conform de wet- en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), maar wij vinden de bescherming van uw (en ook onze) persoonsgegevens zo belangrijk dat wij hierin nog een stapje verder gaan. In deze Privacyverklaring informeren wij u over alle aspecten van de gegevens die door ons beheerd worden; welke gegevens, waarvoor en op welke wijze.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Woonsquare verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • BTW- en/ of KvK-nummer (in geval van zakelijke klanten)
 • Verkooplocatie
 • Levermethode
 • Betaalmethode
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens en foto’s welke u opgeeft bij een servicemelding op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Gegevens welke noodzakelijk zijn voor het afsluiten van een financiering

Wij zullen ons altijd beperken tot de noodzakelijke persoonsgegevens die we van u nodig hebben waarmee we effectief kunnen werken om u de beste klantervaring te geven. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een order is het belangrijk hoe we u (het beste) kunnen bereiken en waar u uw product wil laten afleveren. Deze gegevens bewaren wij vervolgens ook na aflevering voor (eventuele) klantondersteuning (after sales) of wanneer u bijvoorbeeld een kopie-factuur bij ons opvraagt. In het geval van een herhalingsaankoop kunnen wij uw klantgegevens direct gebruiken om een snelle(re) orderverwerking toe te passen. Dus efficiënter voor ons, maar met name ook makkelijker voor u. Als u gebruikt maak van (online) formulieren, vragen wij u specifieke persoons- en ordergegevens in te vullen zodat wij u zo snel mogelijk een bevredigend antwoord kunnen geven op uw vraag of verzoek. Wij kunnen de gegevens ook gebruiken om met u te kunnen communiceren, bijvoorbeeld om u te informeren over de status van uw bestelling.

Daarnaast gebruiken we gegevens om relevantere informatie en advertenties weer te geven over onze producten en diensten. Wij gebruiken echter nooit persoonsgegevens om u door derden te laten informeren of gerichte reclame te laten sturen die niet binnen de vastgestelde doeleinden passen.

Als u onze website bezoekt, verzamelen we het grootste deel van de gegevens op anonieme basis. Dit houdt in dat we wel inzage hebben in wat u doet op onze websites, maar dat we niet weten dat ú dit doet. Daarnaast is het soms wel belangrijk dat we specifiek registreren dat u een bepaalde handeling heeft verricht op onze website. Bijvoorbeeld als u een wishlist invult is het belangrijk dat u deze wishlist (opnieuw) op kunt vragen bij een volgend bezoek aan onze website. Hiervoor maken we gebruik van cookies.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij verzamelen voor onze bedrijfsvoering en om onze producten op de beste manier aan u te leveren. We gebruiken gegevens om onze producten en diensten te verbeteren en om ons aan te passen zodat u de beste ervaring krijgt op basis van uw voorkeuren. Wij kunnen de gegevens ook gebruiken om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u te informeren over de status van uw bestelling. Daarnaast gebruiken we gegevens om relevantere informatie en advertenties weer te geven over onze producten en diensten. Wij gebruiken echter nooit persoonsgegevens om u door derden te laten informeren of gerichte reclame te laten sturen die niet binnen de vastgestelde doeleinden passen.

Woonsquare gebruikt de verzamelde gegevens voor drie fundamentele doeleinden, die hieronder in meer detail worden beschreven:
(1) om ons werk te kunnen doen en de producten te kunnen aanbieden (en die te verbeteren en aan persoonlijke voorkeuren aan te passen)
(2) om berichten te kunnen verzenden, met inbegrip van promotionele berichten en
(3) om, voor bepaalde producten, advertenties weer te geven.

Bij het realiseren van deze doeleinden combineren we gegevens die we verzamelen om u een meer geïntegreerde, consistente en persoonlijke ervaring te kunnen geven. Om de privacy te verbeteren, hebben we echter technologische en procedurele waarborgen ingebouwd om bepaalde gegevenscombinaties te voorkomen. Waar niet strikt noodzakelijk worden gegevens geanonimiseerd, waarbij wel gebruiksgegevens bekend zijn, maar deze gebruiksgegevens niet aan u of iemand anders persoonlijk toegeschreven kunnen worden.

(1) Leveren en verbeteren van onze diensten en producten.
We gebruiken gegevens om de diensten en producten die wij aanbieden, te kunnen leveren en verbeteren, en voor de essentiële bedrijfsvoering. Dit omvat de keuze voor diensten en producten, het onderhouden en verbeteren van de kwaliteit van onze diensten en producten, het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten, het uitvoeren van onderzoek en het bieden van after sales klantondersteuning. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van dergelijke toepassingen:

Leveren van de producten. Wij gebruiken gegevens om uw transacties met ons uit te voeren en om onze producten aan u te leveren. 
Klantondersteuning. We gebruiken gegevens voor de diagnose van productproblemen, het bieden van service op producten van klanten en om andere klant-en ondersteuningsdiensten te kunnen bieden.
Productverbetering. We gebruiken gegevens om onze diensten en producten voortdurend te verbeteren.
Bedrijfsactiviteiten. We gebruiken de gegevens om overkoepelende analyses en Business Intelligence te ontwikkelen waarmee wij kunnen werken, onszelf en anderen kunnen beschermen, weloverwogen beslissingen kunnen nemen en over de prestaties van ons bedrijf kunnen rapporteren.

(2) Communicatie.
We gebruiken gegevens die we verzamelen om met u te communiceren en om onze communicatie met u zo persoonlijk mogelijk te maken. Zo kunnen we contact met u opnemen per telefoon, via e-mail of op een andere manier om u bijvoorbeeld te informeren over de levering van uw product, informeren over onderhoud van uw product, u te laten weten wanneer er beveiligingsupdates beschikbaar zijn, u op de hoogte te stellen of in te lichten over een verzoek om dienstverlening of reparatie of u uit te nodigen deel te nemen aan een enquête. Voor informatie over het beheren van uw contactgegevens, e-mailabonnementen en promotionele communicatie, leest u de sectie "Hoe krijg ik toegang en beheer over mijn persoonsgegevens" van deze Privacyverklaring.

(3) Advertenties.
We gebruiken gegevens die we verzamelen via onze interactie met u, via een aantal van onze producten en via webeigenschappen van derden om advertenties weer te geven. De advertenties die u ziet, kunnen zijn geselecteerd op basis van gegevens die we over u hebben verwerkt, zoals uw interesses en favorieten, uw locatie, uw transacties, hoe u onze producten gebruikt, uw zoekopdrachten of de inhoud die u bekijkt. De advertenties die u ziet, kunnen ook zijn geselecteerd op basis van andere informatie die we in de loop van de tijd over u te weten zijn gekomen met behulp van demografische gegevens, locatiegegevens, zoekopdrachten, interesses en favorieten, gebruiksgegevens van onze producten en sites en van de sites van onze adverteerders en partners.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Personalia, adresgegevens van klanten - zo lang iemand klant bij ons is en tot maximaal 7 jaar daarna (wettelijke bewaartermijn). Overige persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt wanneer u ons e-mailt, belt of een contactformulier invult: niet langer dan noodzakelijk, tot maximaal 2 jaar. 

Waarom delen we persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming en/of indien nodig om een dienst of een transactie te voltooien of een door u gevraagde dienst of product te leveren. We delen gegevens met door Woonsquare aangestuurde filialen en dochterondernemingen; met leveranciers die namens ons werken; om onze klanten te beschermen; om de veiligheid van onze producten en diensten te garanderen; om de rechten en het eigendom van Woonsquare te beschermen; en wanneer vereist door de wet en/of te reageren op juridische procedures. Vanwege de waarde van de gegevens voor ons, maar met name voor u, beheren we deze gegevens met de hoogst mogelijke beveiligingsmaatregelen binnen onze data-omgeving en eisen we dit (contractueel) ook van onze relaties die op bovenstaande wijze gebruik maken of toegang hebben tot de gegevens. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.

Hoe krijg ik toegang en beheer over mijn persoonsgegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Woonsquare. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@woonsquare.nl. Een en ander beperkt tot de wettelijke verplichtingen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage of gegevensoverdraging door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Woonsquare wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Woonsquare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via avg@woonsquare.nl.

Welke overige privacy informatie is belangrijk?

Hieronder vindt u extra informatie die u (en wij) mogelijk belangrijk vindt. Hier vindt u onder meer informatie over hoe wij uw en onze gegevens beschermen.

Deze Privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt om de eventuele veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Privacyverklaring aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens.

Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van deze Privacyverklaring. Als u in de toekomst deze website bezoekt en de Privacyverklaring gewijzigd is, gaat u akkoord met de gewijzigde versie van de Privacyverklaring. We behouden ons het recht voor om de Privacyverklaring ten alle tijde te wijzigen.

E-mail van Woonsquare wordt uitsluitend verstuurd als u ons uw e-mailadres hebt gegeven en als u aangegeven hebt het op prijs te stellen om op deze manier informatie van ons te ontvangen. Al onze websites zijn beveiligde websites, beveiligd door externe gespecialiseerde bedrijven die voorzien in het SSL-certificaat. Deze beveiligde websites zijn herkenbaar aan HTTPS voor de URL. Dit is een techniek waarmee de verbinding tussen de bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd door zeer sterke encryptie. Deze beveiliging beperkt zich niet tot het veilig versturen van gegevens, maar zorgt er ook voor dat er niemand kan meelezen wat er verstuurd wordt, en dat verstuurde informatie niet aangepast kan worden.

Het gebruiken en/of reproduceren van foto's, logo's en overig beeldmateriaal, alsmede namen, teksten en/of overige informatie uit deze website is op geen enkele wijze toegestaan. Het handelsmerk ‘Woonsquare' - of daar direct van afgeleide namen - zijn Europees beschermde merknamen en mogen op geen enkele wijze gebruikt worden door zowel bedrijven als particulieren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf via onze afdeling Juridische Zaken.

Het logo van Woonsquare - zoals bovenstaand afgebeeld - en/of delen van het betreffende logo zijn Europees beschermde beeldmerken en mogen op geen enkele wijze gebruikt worden door zowel bedrijven als particulieren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf via onze afdeling Juridische Zaken.

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privacyverklaring? Stuur een e-mail naar: avg@woonsquare.nl.

4.1 sterren
 
12818 klanten beoordelen ons met een 4.1 uit 5 via Trustpilot
Sluiten
Aanbiedingen
Voorraadvoordeel
Winkels
Adviesgesprek